Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Engelen Groen is zich bewust van de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op de omgeving en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft.

Dit doet Engelen Groen door duurzaamheid steeds verder te integreren in haar bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Engelen Groen is actief in de groenvoorziening en gespecialiseerd op het gebied van aanleg groen, onderhoud groen, sportvelden en cultuurtechnische werken. Tevens beschikt Engelen Groen over een uitgebreid park aan materieel om de diensten in eigen beheer te kunnen uitvoeren en vervult hierdoor een belangrijke schakel in deze keten.

Het MVO-beleid van Engelen Groen Uden bv richt zich niet alleen op kwaliteitsbeheersing en VGM  maar ook op een balans tussen de drie MVO peilers: People-Planet-Profit.

Dit beleid komt verder bij Engelen Groen tot uitdrukking in o.a.:

  • een investering- en inkoopbeleid dat gericht is op bedrijfsmiddelen met een laag energieverbruik en deze bedrijfsmiddelen zijn vervaardigd van duurzame materialen.
  • een goede controle op afvalstromen en het hergebruik van materialen wordt gestimuleerd.
  • sociale duurzaamheid wordt ingevuld door een aantal arbeidsplaatsen in te vullen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en deze mensen zodoende een onderdeel te laten zijn van de organisatie.
  • het actief bijdragen aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
  • het invoeren van een management systeem volgens de richtlijn/norm ISO 26000 om MVO doelstellingen te kunnen monitoren en bijstellen.

Hiermee geeft Engelen Groen concreet gestalte aan maatregelen op het gebied van MVO en neemt zij haar verantwoordelijkheid.

MVO Managementsysteem

Engelen Groen werkt aan een MVO managementsysteem (met als basis de ISO 26000 internationale richtlijn/norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Door een proactieve opstelling t.a.v. wet- en regelgeving, de wensen van de stakeholders en de door Engelen Groen gestelde doelen t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wordt dit proces geborgd.

Engelen Groen streeft ernaar mogelijke negatieve effecten van haar activiteiten op de samenleving en het milieu te minimaliseren. Hiertoe is zij te allen tijde bereid in gesprek te treden met belanghebbenden teneinde het MVO denken en handelen verder te verbeteren en doelstellingen te formuleren.

Deze MVO beleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt aan de gehele organisatie.